องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสจากการทุจริต [ 16 ม.ค. 2563 ]41
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 16 ม.ค. 2563 ]40
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 16 ม.ค. 2563 ]40
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต [ 16 ม.ค. 2563 ]36
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 16 ม.ค. 2563 ]37
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 ม.ค. 2563 ]40
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการเกิดเการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก [ 16 ม.ค. 2563 ]40
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]91
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]96
30 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก [ 30 ก.ค. 2562 ]115
31 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 มี.ค. 2562 ]40
32 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]37
33 ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษีไปชำระภาษีประจำปี 2562 ในระยะเวลาที่กำหนด [ 1 ม.ค. 2562 ]125
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]37
35 การดำเนินการทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก [ 15 ม.ค. 2561 ]44
36 จดหมายข่าว [ 1 ม.ค. 2561 ]119
37 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ [ 1 ม.ค. 2561 ]113
38 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 [ 13 ก.ย. 2560 ]108
39 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณหมวดเงินครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีงบประมาณสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2560 [ 17 ก.ค. 2560 ]118
40 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2560 - 2564) [ 18 เม.ย. 2560 ]28
 
|1หน้า 2|3