องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) [ 19 ต.ค. 2563 ]20
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]21
3 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 [ 13 ต.ค. 2563 ]18
4 รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 12 เดือน) [ 8 ต.ค. 2563 ]20
5 ประกาศ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]27
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริธรรมและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]25
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ย. 2563 ]26
8 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]28
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีปี 63 [ 3 ส.ค. 2563 ]29
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก [ 27 ม.ค. 2563 ]76
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 16 ม.ค. 2563 ]31
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสจากการทุจริต [ 16 ม.ค. 2563 ]29
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 16 ม.ค. 2563 ]28
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 16 ม.ค. 2563 ]28
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต [ 16 ม.ค. 2563 ]24
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 16 ม.ค. 2563 ]25
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 ม.ค. 2563 ]27
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการเกิดเการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก [ 16 ม.ค. 2563 ]28
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]79
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]84
 
หน้า 1|2|3