องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2565 เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( covid-19 ) ข [ 11 พ.ค. 2565 ]2
2 วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายบุญเรือง แก้วดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก โดยมีคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล [ 29 มี.ค. 2565 ]10
3 วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายบุญเรือง แก้ว ดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอนาลโย ศ [ 18 มี.ค. 2565 ]9
4 วันที่ 14-15 มีนาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกได้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระ [ 14 มี.ค. 2565 ]10
5 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญเรือง แก้วดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก และคณะผู้บริหาร ประธานสภา ได้ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในส่วนของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ กองช่าง เพื่อมอบนโยบายในการฏิบัติตาม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของปร [ 7 ก.พ. 2565 ]10
6 ประกาศเรื่องนโยบายไม่รับของขัวญ (No Gift Policy) [ 25 ม.ค. 2565 ]8
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 17 ม.ค. 2565 ]10
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 17 ม.ค. 2565 ]9
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากทุจริต [ 17 ม.ค. 2565 ]10
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต [ 17 ม.ค. 2565 ]9
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 17 ม.ค. 2565 ]10
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต [ 17 ม.ค. 2565 ]13
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 17 ม.ค. 2565 ]11
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ม.ค. 2565 ]9
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 ม.ค. 2565 ]10
16 ประกาศช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 6 ม.ค. 2565 ]9
17 ประกาศ เรื่องมาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขัวญและกำลังใจ [ 5 ม.ค. 2565 ]10
18 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก [ 6 ต.ค. 2564 ]11
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]12
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก [ 10 ก.ย. 2564 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6