องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

ติดต่อ - สอบถาม


ชื่อ +
ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ +  0-4295-1558
อีเมล์ +  admin@nakesao.go.th
 
ชื่อ +  นายเฉวต  โพธิเสน
ตำแหน่ง +

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ +  0-4295-1558
อีเมล์ +  admin@nakesao.go.th
 

 
ชื่อ +  นางสาวเมตตา  บุญอาจ
ตำแหน่ง +

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ +  0-4295-1558
อีเมล์ +  admin@nakesao.go.th
 
ชื่อ +  นางจันทร์เพ็ญ เพ็งแจ่ม
ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ +   0-4295-1558
อีเมล์ +  admin@nakesao.go.th
 
ชื่อ +  นางอรทัย  สังฆรัตน์
ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ +  0-4295-1558
อีเมล์ +  admin@nakesao.go.th
 
ชื่อ +  นายพิรุณฤทธิ์ คงปราบ 
ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนโยธา
โทรศัพท์ +  0-4295-1558
อีเมล์ +  admin@nakesao.go.th
 
ชื่อ +  นายมานพ  ใจกว้าง
ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ +  0-4295-1558
อีเมล์ +  admin@nakesao.go.th
 
ชื่อ +  นายจักรชัย สุวิชัย
ตำแหน่ง +  นักวิชาการศึกษาหัวหน้าส่วนการศึกษา
โทรศัพท์ +  0-4295-1558
อีเมล์ +  admin@nakesao.go.th